Bulgare


- УСЛОВИЯ ЗА ИГРАТА "Награда спечели и ела си я вземи! - ФАКТОР ТРЕЙД партньор на АНСАМБЪЛ БЪЛГАРЕ" 2018 - 
1.Общи условия

Организатор
Организатор на томболата с награда („Томболата”) e ФАКТОР ТРЕЙД ЕАД, ЕИК 202300799

със седалище и адрес на управление в гр. София бул.България 88; Ап. 3-16; , наричано по-долу за краткост „Организатор”.


2.Продължителност на Томболата
 

Томболата се провежда от 08:00 часа на 27 март 2018г. до 18 часа на 2 май 2018 г.

или до изчерпване на количествата.


3.Право на участие в Томболата
 

Право да участват в Томболата имат всички лица над 18 годишна възраст.


4.Награди
 

Градински ръкавици - 1 бр. за карта
Макетен нож - 1 бр. за карта

5.Условия за участие в Томболата:

Участието в играта се осъществява посредством Карта "Награда спечели и ела си я вземи".

За да участва в Играта, всеки Участник трябва:

Изтрие специално обозначеното поле и да провери какава награда печели.

Ако има спечелена награда, участника трябва да предостави картата със спечелената награда на един от двата посочени адреса на магазините:

Ботевградско шосе № 435, София-1839

Ботевградско шосе № 296, София-1839

Всеки участник има право само на един подарък. Един участник не може да предоставя повече от една печеливша карта.


Играта се организира и провежда само за територията на Република България.

 

Томболата се прекратява с изтичането на срокa, посочен в настоящите Официални правила или до изчерпване на количествата.

6.Други 

Официалните правила на Играта са изготвени и публично оповестени и достъпни за целия периоди продължителност на Томболата на Интернет адрес: http://factortrade.net/page-41-Bulgare.htm

Като участват в Играта, участниците се съгласяват да спазват условията на настоящите Официални правила.

Организаторът не следва, при никакви обстоятелства, да бъде отговорен за забавяния, промени и технически смущения.
Организаторът не следва да бъде отговорен за евентуални неизпълнения на задълженията си по причини, свързани с форсмажорни обстоятелства или други причини, извън контрола му.

 

Организаторът си запазва правото по всяко време и под каквато ида било форма, да променя или прекъсва,временно или за постоянно,  тази Томбола, със или без предварително известяване на Участниците.

Участниците носят отговорност за всички разходи, направени от тях, в резултат на участието им в Томбола (включително, но не само, разходи за транспорт).

Всички лични данни,включително, но не само името на Участника и/или и-мейл адреса ще бъдат използвани единствено във връзка с тази Томбола и няма да бъдат предоставяни на трети страни,освен за целите на Томболата (включително бъдещи промоции).

Тази Томбола не е обвързана с покупка.

С участието си в Играта Участниците потвърждават, че са запознати и се съгласяват с настоящите Правила. За въпроси, отнасящи се до обработването на лични данни, които не са уредени в настоящите Правила, се прилагат разпоредбите на ЗЗЛД.